Brug naar taal biedt verschillende (tolk)opdrachten aan:

  • Tolken tijdens (ouder)gesprekken.
  • Ouders begeleiden bij eventuele verwijzing speciaal(basis)onderwijs.
  • Groeidocumenten/arrangementen van zorgleerlingen bespreken.
  • Loketbezoek
  • Toetsen in de moedertaal vertalen en afnemen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en niveau van het kind.
  • De TAK (Taaltoets Alle Kinderen) afnemen.
  • Kind gesprekken voeren om te achterhalen wat de onderwijsbehoefte is van het kind.
  • Informatiebijeenkomsten organiseren voor ouders over passend onderwijs, schoolverloop, hulpverlening en leer- en gedragsproblemen.
  • De leerling op school observeren.

 

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is essentieel. Ik bereid mij op mijn werkzaamheden voor op basis van de informatie die u mij verstrekt. Het is daarom heel belangrijk dat u mij de juiste informatie geeft over het  te bespreken onderwerp en over de exacte werksituatie. Zo kan ik de opdracht inschatten, en mij het onderwerp en de daarbij behorende terminologie eigen maken.